ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണോ ഷോപ്പിംഗ്; ഈ ദീപാവലിക്ക് വമ്പൻ ഓഫറുകൾ ഇതാ



ദീപാവലി പർച്ചേസിന് ഒരുങ്ങുകയാണോ...ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണോ ഷോപ്പിംഗ്... ഓൺലൈനിലോ ഓഫ്‌ലൈനായോ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ മികച്ച ക്യാഷ്ബാക്കോ റിവാർഡുകളോ നൽകുന്ന 7 ക്യാഷ്ബാക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ  പട്ടിക ഇതാ. ഈ കാർഡുകൾ  ഫ്ലാറ്റ് ക്യാഷ്ബാക്ക് നിരക്കും, തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഭാഗങ്ങളിലെ ക്യാഷ്ബാക്കും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
 1. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് - വാർഷിക ഫീസ്: രൂപ. 500
 
ക്യാഷ്ബാക്കും റിവാർഡുകളും
a) ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ 5% ക്യാഷ്ബാക്ക്.
b) ക്ലിയർട്രിപ്പ്, കൾട്ട്.ഫിറ്റ്, പിവിആർ, സ്വിഗി, ടാറ്റാ പ്ലേ, ഊബർ എന്നിവയിൽ 4% ക്യാഷ്ബാക്ക്.
സി) മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ 1.5% ക്യാഷ്ബാക്ക്.

2. ആമസോൺ ഐസിഐസിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് -  വാർഷിക ഫീസ്: ഇല്ല

ക്യാഷ്ബാക്കും റിവാർഡുകളും
a) പ്രൈം അംഗങ്ങൾക്ക് 5% ക്യാഷ്ബാക്ക്.
b) നോൺ-പ്രൈം അംഗങ്ങൾക്ക്  3% ക്യാഷ്ബാക്ക്.
c) ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗുകൾ, റീചാർജുകൾ, ബിൽ പേയ്‌മെന്റുകൾ, ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്, ആമസോൺ പേ  എന്നിവയ്ക്ക് 2% ക്യാഷ്ബാക്ക്.
d) മറ്റ് ചെലവുകൾക്ക് 1% ക്യാഷ്ബാക്ക്.

3. റിലയൻസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് - വാർഷിക ഫീസ്: 499 രൂപ (ഫീസ് ഒഴിവാക്കൽ:  ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാൽ വാർഷിക ഫീസ് ഒഴിവാക്കപ്പെടും.)

ക്യാഷ്ബാക്കും റിവാർഡുകളും
a)  റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന 100 രൂപയ്ക്ക് 5 റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കും.
b) ഭക്ഷണത്തിനും സിനിമയ്ക്കുമായി ചെലവഴിക്കുന്ന 100 രൂപയ്ക്ക്   5 റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കും.
സി) മറ്റ് റീട്ടെയിൽ പർച്ചേസുകളിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരു റിവാർഡ് പോയിന്റ് ലഭിക്കും.

4. റിലയൻസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് പ്രൈം - വാർഷിക ഫീസ്: 2,999 രൂപ (ഫീസ് ഒഴിവാക്കൽ: 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ വാർഷിക ചെലവുകൾക്ക് വാർഷിക ഫീസ് ഒഴിവാക്കും)

ക്യാഷ്ബാക്കും റിവാർഡുകളും
a) റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിൽ 100 രൂപയ്ക്ക് 10 റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ.
b) ഭക്ഷണം , സിനിമകൾ, വിനോദം, ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികൾ,  എന്നിവയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന 100 രൂപയ്ക്ക് 5 റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ.
b) മറ്റ് റീട്ടെയിൽ പർച്ചേസിനായി ചെലവഴിച്ച 100 രൂപയ്ക്ക് 2 റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ.

5. മിന്ത്ര കൊട്ടക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് - വാർഷിക ഫീസ്: 500 രൂപ (ഫീസ് ഇളവ്: 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ വാർഷിക ചെലവുകൾക്ക് വാർഷിക ഫീസ് ഒഴിവാക്കും)

ക്യാഷ്ബാക്കും റിവാർഡുകളും
a) മിന്ത്ര പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഉടനീളം  7.5%  കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഓരോ ഇടപാടിനും  പരമാവധി 750 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.
b) സ്വിഗി, ഇൻസ്റ്റാ മാർട്ട്, സ്വിഗി, പിവിആർ, ക്ലിയർട്രിപ്പ്  , അർബൻ കമ്പനി എന്നിവയുൾപ്പെടെ  5% ക്യാഷ്ബാക്ക്.  
സി) മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ചെലവുകൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത 1.25% ക്യാഷ്ബാക്ക്.


6. സ്വിഗി എച്ച്ഡിഎഫ്സി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് - വാർഷിക ഫീസ്: രൂപ. 500
 
ക്യാഷ്ബാക്കും റിവാർഡുകളും
a) ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യൽ, ഇൻസ്റ്റാ മാർട്ട്,  എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സ്വിഗിയിൽ 10% ക്യാഷ്ബാക്ക്.
b) ഓൺലൈൻ ചെലവുകൾക്ക് 5% ക്യാഷ്ബാക്ക്.
സി) മറ്റ് ചെലവുകൾക്ക് 1% ക്യാഷ്ബാക്ക്.

7. എയർടെൽ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് - വാർഷിക ഫീസ്: 500 രൂപ
 
ക്യാഷ്ബാക്കും റിവാർഡുകളും
എ) എയർടെൽ താങ്ക്സ് ആപ്പ് വഴി എയർടെൽ മൊബൈൽ, ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, വൈഫൈ, ഡിടിഎച്ച് എന്നിവയുടെ ബിൽ പേയ്മെന്റുകൾക്ക് 25% ക്യാഷ്ബാക്ക്.
b) എയർടെൽ താങ്ക്സ് ആപ്പ് വഴിയുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ പേയ്മെന്റുകൾക്ക് 10% ക്യാഷ്ബാക്ക്.
സി) സൊമാറ്റോ, സ്വിഗ്ഗി, ബിഗ്ബാസ്‌ക്കറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ  10% ക്യാഷ്ബാക്ക്.
d) മറ്റ് ചെലവുകൾക്ക് 1% ക്യാഷ്ബാക്ക്.

ഒരു ക്യാഷ്ബാക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

a) നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ വരുന്ന ചില കാർഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ്ബാക്ക് നേടാനാകൂ.
b) മിക്ക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും ചില തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉയർന്ന റിവാർഡുകൾ നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, എല്ലാ ചെലവുകൾക്കും അല്ല.  
c) ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ദാതാക്കൾ ഇന്ധന സർചാർജ് ഒഴിവാക്കൽ അടക്കമുള്ള അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

7 credit cards for best cashback deals on online, offline shopping this Diwali
Previous Post Next Post