പാൻ കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടോ? പുതിയത് ലഭിക്കാൻ എത്ര രൂപ നൽകണംഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു പ്രധാന രേഖയാണ് പാൻ കാർഡ്. പണമിടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പാൻ കാർഡ് ആവശ്യമാണ്. നിക്ഷേപം, വസ്തു വാങ്ങൽ തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൂഫ് ആയും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.അതിനാൽ പാൻ കാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പാൻ കാർഡ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, അത് കീറുകയോ കേടാകുകയോ ചെയ്യാം. ഇത്   സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റൊരു പാൻ കാർഡ് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പാൻ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കും. ഇതിന് 50 രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവ് വരുന്നത്.
 താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ  ഒരു പുതിയ പാൻ കാർഡ് ലഭിക്കും
 
1. ഗൂഗിളിൽ പോയി റീപ്രിന്റ് പാൻ കാർഡ് സെർച്ച് ചെയ്യുക.
2. എൻഎസ്ഡിഎല്ലിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ റീപ്രിന്റ് പാൻ കാർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ  ലഭിക്കും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
3. വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് പാൻ കാർഡ് നമ്പർ, ആധാർ നമ്പർ, ജനനത്തീയതി, ക്യാപ്‌ച കോഡ് തുടങ്ങിയ പാൻ കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.
4. നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
5.  ഒരു പുതിയ പേജ് തുറക്കും, അതിൽ നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും എഴുതിയിരിക്കും. മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.
6. പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ,   OTP ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
7.  രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഒരു OTP വരും, അത് നൽകുക.
8.   OTP വെരിഫൈ ചെയ്യുക.
9. പുതിയ പാൻ കാർഡ് ലഭിക്കാൻ 50 രൂപ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
10. പാൻ കാർഡിനുള്ള ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ   നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ യുപിഐ ഉപയോഗിക്കാം.
11. പണമടച്ചതിന് ശേഷം,   ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാൻ കാർഡ് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യും.


Lost PAN Card At Home In Just Rs 50
Previous Post Next Post

RECENT NEWS